POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.eltrim24.pl prowadzony jest przez firmę ELTRIM s.c. z siedzibą w Strzegomiu kod 58-150 przy ul Kościuszki 36B, NIP: 884-23-25-623,adres poczty elektronicznej: biuro@eltrim.hb.pl.

Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.eltrim24.pl

1.Definicje:

1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.


1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.


1.4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.


1.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.(Dz.U.Nr 16, poz. 93 ze zm.).


1.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.


1.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach w Sklepie Internetowym.


1.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.


1.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.


1.10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.eltrim24.pl


1.11. SPRZEDAWCA; firma ELTRIM s.c. z siedzibą w Strzegomiu kod 58-150 przy ul Kościuszki 36B, NIP: 884-23-25-623,adres poczty elektronicznej: biuro@eltrim.hb.pl 


1.12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


1.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.


1.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. Ceny widniejące na stronach internetowych sklepu www.eltrim24.pl  , jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy sprzedaży - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.


3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.


4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronach sklepu internetowego www.eltrim24.pl , zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


5. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.eltrim24.pl , są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.


6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego www.eltrim24.pl , pokrywały się z bieżącymi stanami

magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.


7. W Sklepie Internetowym organizowane są promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, informując każdorazowo Kupującego poprzez umieszczenie obowiązujących zasad na stronie Sklepu.

8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.


TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym firmy eltrim można dokonywać poprzez strony internetowe www.eltrim24.pl- wypełniając formularz na stronach sklepu.

 2. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, jest przesłanie przez Kupującego, wiadomości e-mail, która zawierać musi następujące elementy: nazwę zamawianego produktu, ilość, imię i nazwisko, dokładny adres dostawy, nr telefonu, sposób płatności i dostarczenia przesyłki oraz opcjonalnie dane do wystawienia faktury (NIP).

 3. Zamówienia, złożone w dni powszednie po godzinie 17, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 4. W przypadku Produktów dostępnych na indywidualne zamówienie Kupujący zobowiązuje się do wpłaty zaliczki w wysokości 50% wartości zamawianego towaru przed przystąpieniem do realizacji Zamówienia przez Sprzedającego.

 5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.

 6. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane do momentu wysyłki towaru. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne Zamówienie Kupującego prawo to przysługuje mu do momentu potwierdzenia przyjęcia do realizacji.


7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.


8.
Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowe Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez  wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.


PŁATNOŚĆ

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia. VAT).

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest rachunek lub faktura VAT.


3. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:


a)  płatność przy odbiorze osobistym,


b)
przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku  realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);   

c)
gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

4. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

5. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy.

6. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, produkty są wysyłane w momencie pozytywnego wyniku autoryzacji 100% wartości zamówienia.

7. W przypadku wyboru sposobu płatności, o których mowa w pkt 3 b), c)niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia Zamówienia, Sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.

8. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego niebędącego Konsumentem, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych Zamówień złożonych przez tego Kupującego do czasu uregulowania przez niego wszystkich zaległości finansowych.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.


DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Kupujący może odebrać zamówione Produkty osobiście, za pośrednictwem  Firmy kurierskiej

 3. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 4. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie.

 5. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 1. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadość uczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 1. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie  stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

 1. W przypadku Klienta będącego Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.

 1. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie  zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.


REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Kupujący obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W  przypadku  stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić  protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

 1. W przypadku Konsumentów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 1. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. Do reklamowanego Produktu zaleca się dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię – znacznie ułatwi to procedurę reklamacji. Niedołączenie Dowodu zakupu lub jego kopii nie wstrzymuje procedury reklamacyjnej.

4.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.   Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres  biuro@eltrim.hb.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis       zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie   14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.


GWARANCJA

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Producent.

 2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt wynosi jeden rok.

 3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.).

  Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.


2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu po kliknięciu w link
Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej

3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób  dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany  przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza

sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem  świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym  pakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

   
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Eltrim s.c. wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być także przetwarzane w celach marketingowych, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 01.01.2015 r.


Kategorie

Polecamy

Szybki kontakt: tel.: 74 8555604, GSM: 691734754
Cart: W koszyku: 0 produktów
Koszyk: W koszyku: 0 produktów

Koszyk  

Brak produktów

0,00 zł Wysyłka
0,00 zł Razem

Podane ceny są cenami brutto

Koszyk Realizuj zamówienie